Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (podziałanie 2.1.2: Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności). Obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjnej oraz badawczej w zakresie CSR (ang. corporate social responsibility).

 
To już kolejna edycja tego przedsięwzięcia, którego celem jest wspieranie wdrażania w polskich przedsiębiorstwach zarządzania zgodnego ze standardami społecznej odpowiedzialności biznesu. Kluczowe działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:

 • przeprowadzenie konkursu Firma Dobrze Widziana, którego celem jest wyłonienie w każdym województwie firm, które wyróżniają się w opinii otoczenia aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu,
   
 • wykonanie badań w zakresie postrzegania przez przedsiębiorców oraz kadrę zarządzającą tematu CSR, barier w zakresie wdrażania CSR, postaw jakie wykazują polscy przedsiębiorcy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, czynników motywujących do wdrażania CSR,
   
 • stworzenie wirtualnej ankiety autoewaluacyjnej przy pomocy której menedżerowie będą mogli samodzielnie ocenić stopień społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz uzyskać rekomendacje w zakresie doskonalenia stanu obecnego,
   
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej obejmującej seminaria regionalne, konferencje oraz publikacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu adresowane do przedsiębiorców.
   
Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej projektu.